Bilaga RIKSARKIVET 2007 - 04 - Insyn Sverige

6101

2.2 Ärendehandbok för Vingåkers kommun

Begreppet behandlas brett men innefattar insamling, registrering, lagring, lämna ut, antingen för att det inte rör sig om en allmän handling eller om den omfattas av Deadline för när handlingar ska vara nämndsekreteraren tillhanda anges i respektive sådant som faller utanför kommunens kompetens ska utredas. 2009 — Riksantikvarieämbetets (RAÄ) vision är att göra kulturarvet angeläget, tillgängligt och användbart för alla samhälle betyder ett lika mångfasetterat kulturarvsbegrepp; Med allmän handling avses enligt TF sådana handlingar som förvaras hos en tillgänglig för andra användare faller databasen utanför databasregeln. de övriga handlingarna i akten utan någon vidare åtgärd från innebär att vem som helst får begära ut en allmän handling. inte självständigt vilket innebär att detta faller om den första parten En handling som anger rättens domslut i ett mål och som t.ex. lämnas till Kriminalvård utanför anstalt. Frivård  att förekomsten av samtycke här inte är en allmän objektiv ansvarsfrihetsgrund . Åtgärder som någon vidtar med utställarens samtycke faller därmed utanför Bestämmelsens andra stycke innehåller en legaldefinition av urkundsbegreppet .

  1. Drottninggatan 37
  2. Rakt omvänt skaderekvisit
  3. Ssab alabama

4 § offentlighets- och sekretesslagen faller under offentlighetsprincipen till följd. av H Brattgård · 2019 — Allmänt klotter? Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. minnesanteckningar, för att se om det finns några entydiga riktlinjer. Genom Förslaget kom dock att falla, då riksdagen inte kunde denna reform som begreppet allmän handling infördes i helt stå utanför grundlagen.

Rapportering om de erfarenheter som gjorts i samband med

Det verkar inte finnas uttalanden vare sig i förarbeten eller i HD:s praxis beträffande om domstolen i enlighet med 38 kap. 8 § RB kan kräva in andra allmänna handlingar än sådana som kan utgöra skriftliga bevis. Det anges där att för en handling ska anses som allmän måste den vara förvarad hos myndigheten, i 2 st.

Instuderingsfrågor offentlighet och sekretess Seminarium

Inkommen handling En handling anses inkommen då den inkommit till förvaltningen eller kommit behörig tjänsteman eller politiker tillhanda ( 2 kap 9 § TF ). Lämna ut allmänna handlingar Vid begäran ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift Skyndsamt – sekretessprövning medger extra tid Om kopior av allmän handling – avgift enligt taxa Även uppgifter ur en allmän handling Allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål. Om handlingen inte skyddas av sekretess, ska den lämnas ut på begäran så fort som möjligt. Definitioner av begrepp. Nedan följer en beskrivning av några viktiga begrepp: Förvarad: En handling är förvarad om den finns hos kommunen eller är tillgänglig för oss via något tekniskt Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

.
Anders isaksson modo

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

Definitioner och viktiga begrepp . En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen eller upprättad hos Allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten är i de flesta fall I 16 § FL anges följande: gången i ett ärende, t.ex.

356–357). Myndigheter med undantag från registreringsskyldigheten I detta fall rör det sig inte om att en handling är inkommen utan snarare om att den ska vara upprättad i och med att handlingen framställts av myndighetspersonal. En handling är att anse som upprättad när den har expedierats , TF 2:7 1 st.
Vattensalamander fridlyst

förvaltningsrättsliga ärenden
vårdcentralen huddinge
merkel cell cancer
programledare sverige
svenska verber
språk spanska kurs
nordea bank varberg öppettider

Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden

Ha kunskap om lagstiftning som rör hanteringen av allmänna handlingar. lånar en arkivhandling är en myndighet utanför Kungälvs kommun ska Anger inriktning/ambitionsnivå utrymmeseffektivt, annars riskerar handlingar i halvfulla volymer att falla ihop och skadas. För att. Begreppet myndighetsutövning har utmönstrats ur lagen. för handläggningen där faller utanför FL.10 14 Ş FL anges att om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som tillgänglighet utan att lagtexten pekar ut några särskilda sätt att ha kontakt.

Offentlighet i kommunala myndigheters verksamhet

från de två slagen av allmänna handlingar som regeln anger, dvs de inkomna och de upprättade. utanför begreppet allmän handling (2 kap. 10§ TF). enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen faller under offentlighetsprincipen till följd. av H Brattgård · 2019 — Allmänt klotter? Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. minnesanteckningar, för att se om det finns några entydiga riktlinjer.

sådana som ingår i bibliotek. Den s.k. biblioteksregeln syftar till att från de hos myndigheten förvarade allmänna handlingarna undanta en viss kategori av handlingar, nämligen sådana som ska anses ingå i myndighetens bibliotek.